Praca - służba cywilna

Komendant Miejski Policji w Koszalinie poszukuje kandydata na stanowisko starszy inspektor w Zespole Administracyjno-Gospodarczym KMP w Koszalinie

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KOSZALINIE

 

Komendant Miejski Policji w Koszalinie poszukuje kandydata na stanowisko:

 

nazwa stanowiska: starszy inspektor

w Zespole Administracyjno-Gospodarczym KMP w Koszalinie

 

Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu:

Komenda Miejska Policji w Koszalinie

ul. Słowackiego 11

75-009 Koszalin

 

Miejsce wykonywania pracy:

Koszalin

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynacja i planowanie pracy Zespołu Administracyjno – Gospodarczego KMP w Koszalinie

 • przygotowywanie dokumentów dotyczących wzajemnej współpracy Policji z urzędami i instytucjami zewnętrznymi,

 • współpraca z Komendą wojewódzką Policji w Szczecinie w zakresie określania i realizacji potrzeb remontowych, zaopatrzenia w materiały i usługi na rzecz KMP w Koszalinie,

 • potwierdzanie ilości zużytych mediów oraz realizowanych dostaw w zakresie utrzymania i konserwacji nieruchomości.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca wykonywana w warunkach normalnych-biurowych

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

- naturalne i sztuczne oświetlenie

- praca przy monitorze ekranowym

 

Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego:

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne wykształcenie:                                          - wyższe ekonomiczne – marketing i zarządzanie, finanse i rachunkowość

doświadczenie zawodowe/staż pracy:                     - 3 lata w jednostkach administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

- sprawne posługiwanie się komputerem,

- znajomość Ustawy o zamówieniach publicznych

- posiadanie obywatelstwa polskiego

- korzystanie z pełni praw publicznych

- nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

 

Dodatkowe:                                                                  - staż pracy:5 lat

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/ CV i list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy,

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy
  zamierzają korzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie
  najlepszych kandydatów;

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego, stażu pracy.

Wysokość wynagrodzenia

Wynagrodzenie wypłacane w systemie miesięcznym: mnożnik 1,3394 kwoty bazowej (1873,84) tj. 2509,82 zł brutto miesięcznie

 

Termin składania dokumentów:

 

Do 18 grudnia 2017r.

Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Zespół Kadr i Szkolenia

ul. Słowackiego 11

75-009 Koszalin

 

dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „OFERTA ZATRUDNIENIA W SŁUŻBIE CYWILNEJ”

 

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzeni a stanowiska. Oferty te mogą zostać osobiście odebrane w Zespole Kadr i Szkolenia KMP w Koszalinie przed upływem tego terminu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

94-3429-611 lub 94 3429-412.

 

Metryczka

Data publikacji 12.12.2017
Data modyfikacji 12.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Koszalinie
Osoba udostępniająca informację:
sierż. Beata Gałka Zespół Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie
Osoba modyfikująca informację:
sierż. Beata Gałka
do góry